REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „Indykpol-kasa wraca Carrefour”

w sieci sklepów CARREFOUR na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

(dalej: „Regulamin”)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu w sieci sklepów Carrefour pod nazwą „Indykpol-kasa wraca Carrefour ", zwanego dalej Konkursem, jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000496224, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020 poz.2094). 

3. Konkurs przeprowadzany jest na zlecenie Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie, adres: Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000037732, NIP 7390202056, REGON 510523536, BDO nr 000011471, posiadającą status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym w wysokości: 13 122 500 zł.


§2

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


1. Konkurs jest organizowany w okresie 30 marca 2021 r. do dnia 04 maja 2021 roku (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji) we wszystkich sklepach sieci Carrefour na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59:59. Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. 

4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 1740).

5. Rywalizacja w Konkursie polega na dokończeniu zdania, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 


§3

UCZESTNICY


1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonają zakupu produktów objętych niniejszym Konkursem wskazanych w § 4 Regulaminu w sklepach prowadzących ich sprzedaż na terenie Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (zwane dalej „Uczestnikami”). 

2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Indykpol S.A. oraz Organizator Dane osobowe Uczestników Konkursu i Laureatów przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora Konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy kapitałowej Indykpol („Indykpol” S.A., „Indykpol Brand” sp. z o.o., „Ozkom” sp. z o.o., Nutripol Sp. z o.o., Zdrowy Drób Sp. z o.o., Carrefour Sp. z o.o.) ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci). Organizator nie ma obowiązku każdorazowej weryfikacji powyższych okoliczności. Jednakże w przypadku wykrycia naruszenia powyższych postanowień, Organizator podejmie decyzję o wykluczeniu danej osoby z Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych. 

 

 §4 

ZASADY KONKURSU


1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie 30 marca 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59:59.

1.1. dokonać zakupu co najmniej dwóch dowolnych opakowań wyszczególnionych w załączniku nr.1 (produkty objęte promocją) do Regulaminu promocji „Indykpol-kasa wraca Carrefour” w sieci sklepów Carrefour oraz Carrefour Market na jednym paragonie: (zwane dalej „Produktami Promocyjnym”) i zachować paragon, na którym widnieją wyraźnie wyszczególnione nazwy co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych z zastrzeżeniem ust 4;

1.2. dokonać zgłoszenia do Konkursu na stronie www.Indykpol-kasawracaCarrefour.pl (dalej: „Strona Konkursowa”) poprzez:

a. Uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, udzielenie niezbędnych zgód (dot. danych osobowych i akceptacji Regulaminu),

b. Wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto kupić produkty Indykpol”, 

c. Podanie numerów paragonów, wgranie czytelnego zdjęcia/skanu paragonu potwierdzającego zakup w sieci sklepów Carrefour, o którym mowa w pkt 1.1. powyżej, lub w przypadku opisanym w ust 4 zdjęcia/skanu zakupionych opakowań Produktów Promocyjnych z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego, 

d. Wciśnięcie przycisku „potwierdź zgłoszenie”. 

2. Odpowiedź na pytanie nie może składać się z więcej niż z 250 znaków (włącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi). 

3. Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Promocyjnych na paragonie.

4. W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek dołączyć do zgłoszenia konkursowego: 

a) paragon wraz z umieszczoną na odwrocie informacją od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Promocyjny, o ilości nabytych Produktów Promocyjnych, podpisem pracownika Sklepu oraz pieczątką sklepu lub

b) zdjęcie/skan paragonu oraz zdjęcie/skanu opakowania z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego. 

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie trzy razy. Do dokonania każdego zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie odrębnych paragonów fiskalnych, świadczących o zakupie co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych wyszczególnionych w załączniku nr.1. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie większej niż dwa – zgodnie z §4 ust 1 pkt 1.1. Regulaminu – potwierdzonych na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do rejestracji jednego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego uprawnia posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo cztery Produkty Promocyjne, to na podstawie paragonu, który dokumentuje ten zakup może zgłosić się do Konkursu jeden raz. 

6. Za dowód zakupu Produktu promocyjnego Organizator, z zastrzeżeniem ust 4, uznaje wyłącznie paragon fiskalny (przykładowy wzór paragonu załącznik nr.2). Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.

7. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z tego samego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z tego samego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail który Uczestnik podał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Raz wykorzystany zestaw danych w postaci adresu e-mail jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

8. Zgłoszona praca konkursowa:

a. musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika,

b. nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych.

c. nie może naruszać zasad określonych w §9 ust. 2 Regulaminu,

d. nie może zawierać treści reklamowych ani promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich, z wyłączeniem treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących produktów marki „Indykpol”.

9. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków, określonych w ust. 8 powyżej, Organizator może w każdym czasie wykluczyć z Konkursu pracę konkursową i pozbawić Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie.

10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności zgłoszenia lub pracy konkursowej z wymaganiami określonymi w Regulaminie, Organizator może się skontaktować z Uczestnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień lub gwarancji. Żądanie może polegać w szczególności na obowiązku przedstawienia:

i. dowodów zakupu Produktów Promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupu, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą (w razie płatności kartą),

ii. dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu.

11. W razie niezłożenia przez Uczestnika takich gwarancji lub wyjaśnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym w terminie 3 dni roboczych od próby kontaktu przez Organizatora, praca konkursowa Uczestnika nie zostanie uwzględniona w Konkursie. 

12. Z Konkursu wykluczone są zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie.


§5

NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE


1. Do wydania w Konkursie przewidzianych zostało 60 (słownie: sześćdziesiąt) nagród. Pojedynczą nagrodę stanowi Bon pieniężny w wysokości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Do wykorzystania w sieci Carrefour!). Do każdej nagrody doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu Laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.

2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Do powyższej kwoty zostanie doliczona łączna wartość dodatkowych nagród pieniężnych na pokrycie podatku od nagród, o których mowa w §7 ust. 1 Regulaminu, w kwocie 333 zł (słowne: trzysta trzydzieści trzy złotych).

3. Wyboru Laureatów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

4. Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:

a. oryginalność i unikatowość;

b. pomysłowość i kreatywność;

c. stylistykę i dobór słownictwa. 

5. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. 


§6

USTALENIE  WYNIKÓW


1. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 14.05.2021 roku. 

2. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie trzy nagrody, pod warunkiem trzykrotnego spełnienia wymagań określonych w §4 ust. 5 regulaminu.

3. Laureat traci prawo do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub 

b. po przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów. 

4. Komisja do dnia 14.05.2021 r. sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Konkursu www.Indykpol-kasawracaCarrefour.pl/zwycięzcy


§7

NAGRODY I ICH PRZEKAZYWANIE


1. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane na adres zamieszkania i wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do dnia 14 maja 2021 roku. dołączonym do wiadomości e-mail. Dystrybucja nagród pod wskazany adres z formularza, odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie nastąpi w godzinach od 08:00-20:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku braku osoby kontaktowej pod wskazanym adresem, Organizator może obciążyć Uczestnika kosztami ponownego doręczenia. Dodatkowo do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 11,1% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Ewentualne błędne podanie numeru konta bankowego przez Uczestnika powoduje utratę prawa do Nagrody.

3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.

4. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

5. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do zamiany otrzymanej nagrody na nagrodę innego rodzaju. 


§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 04.05.2020 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Uczestnika do, niezależnego od postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 


§9

PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik oświadcza, iż jego praca konkursowa (odpowiedź) nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą przesłanej odpowiedzi, będącej rozwiązaniem zadania konkursowego oraz że praca konkursowa (odpowiedź) nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.

3. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1231 z późn. zm.), Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do przeniesienia zgodnie z ust. 4 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.

4. Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną nagrodę, przekazuje Organizatorowi (Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa) majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanej pracy konkursowej - odpowiedzi („Utwór”), na niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: 

a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji; 

b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie; 

c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości; 

d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;

e. zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, informatycznych i innych; 

f. wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych; 

h. wystawiania; 

i. wyświetlania; 

j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji. 

5. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z pracą konkursową (odpowiedzią)Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 


§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3 10-370 Olsztyn. 

2. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji administratorem danych osobowych jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.

4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.


§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.Indykpol-kasawracaCarrefour.pl/zwycięzcy oraz w siedzibie Organizatora.

3. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

b. w związku z uczestnictwem w Konkursie naruszają przepisy obowiązującego prawa,

c. korzystają z oprogramowania, które umożliwia automatyczne lub półautomatyczne dokonywanie zgłoszeń do Konkursu.

4. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursu pn. KONKURSU „Indykpol-kasa wraca Carrefour”” („Konkurs”) jest. Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul . Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres IOD@indykpol.pl lub pisemnie Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul . Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Konkursu wobec jego uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli Organizator Konkursu – Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Montovnia Sp. z o.o., napisz e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub prześlij list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”. 

5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:

a. przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili powstania roszczeń + okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

b. w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b. prawo do poprawiania danych 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

d. prawo do żądania usunięcia danych 

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

w przypadku Indykpol S.A. – poprzez e-mail na adres IOD@indykpol.pl; 

w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: CRFkasawraca-indykpol@montovnia.com  lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem: 

w przypadku Indykpol S.A.– poprzez e-mail na adres IOD@indykpol.pl; 

w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: CRFkasawraca-indykpol@montovnia.com  lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”..

10. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.Indykpol-kasawracaCarrefour.pl Zasady ochrony Twoich danych związane z korzystaniem z tej strony podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności”.


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ „Indykpol-kasa wraca Carrefour”

w KONKURSIE dla sieci sklepów CARREFOUR na terenie Rzeczpospolitej Polskiej


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy  regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony konkursowej  www.Indykpol-kasawracacarrefour.pl (dalej: „Serwis”).

1.2. Administratorem Serwisu jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000496224 (dalej: „Administrator Serwisu”).

1.3. Administratorem danych osobowych użytkowników strony konkursowej  (dalej: „Użytkownicy”) jest Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie, adres: Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000037732, NIP 7390202056, REGON 510523536, BDO nr 000011471 (dalej: „Administrator”).


II. CHARAKTER SERWISU


2.1. Użytkownik, w celu prawidłowego korzystania ze strony konkursowej  , powinien spełnić następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (Google Chrome w wersji min 88 ; Microsoft Edge w wersji min 88; Firefox w wersji min 85). Wymagania sprzętowe korzystania z Serwisu są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.

2.2. Korzystanie ze strony www.Indykpol-kasawracacarrefour.pl jest bezpłatne.

2.3. Nie jest dozwolone współdzielenie konta z inną osobą.

2.4. Przekazanie danych na stronie www.Indykpol-kasawracacarrefour.pl pozwala na przesyłanie newsletterów i innych spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących Indykpol S.A oraz produktów produkowanych przez Indykpol S.A. W związku z powyższym rejestracja w konkursie wymaga:

a. Podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, miasto, email, nr. telefonu

b. Wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Indykpol S.A oraz produktów produkowanych przez Indykpol S.A

c. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika - na potrzeby analizy aktywności Użytkownika ze strony konkursowej oraz na potrzeby przygotowania i przesyłania Użytkownikowi spersonalizowanych (sprofilowanych) treści w formie spersonalizowanych wiadomości email.

2.5. Użytkownik może usunąć swoje dane ze strony konkursowej w każdym czasie poprzez wysłanie zgłoszenia mailowego na adres iod@montovnia.com z prośbą o usunięcie. Usunięcie zgłoszenia ze strony konkursowej   jest równoznaczne z wycofaniem przez Użytkownika zgód, o których mowa w pkt 2.4. powyżej.

2.6. Niezależnie od pkt 2.4. powyżej, Użytkownikowi mogą być wysyłane wiadomości systemowe związane ze stroną konkursową, dotyczące: informacji o zmianach Regulaminu, informacji o zmianie adresu Serwisu.

2.7. Organizator może usunąć dane Użytkownika w razie jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

2.8. Organizator może usunąć dane założone przez automatyczne oprogramowanie.

2.9. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć zapytanie lub reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email na adres iod@montovnia.com Organizator podejmie starań, aby odpowiedzieć na wiadomość w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.10. Zabronione jest przesyłanie przez Serwis treści bezprawnych. 


III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


3.1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Serwisie oraz na potrzeby przygotowania i przesyłania Użytkownikowi spersonalizowanych (sprofilowanych) treści poprzez Serwis oraz w informacjach handlowych w formie wiadomości email- art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

3.2. W związku ze złożeniem reklamacji zgodnie z pkt II Regulaminu, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie podanym w reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora, polegający na zamiarze prowadzenia korespondencji z Użytkownikami i polubownego rozstrzygania potencjalnych sporów – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

3.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie celach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

3.4. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. W związku z analizą aktywności Użytkownika mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: informacje o zachowaniu się określonego Użytkownika na stronie konkursowej (m.in. rodzaj i czas przeglądanych podstron) oraz o zachowaniu się Użytkownika w ramach Konkursów organizowanych lub ogłaszanych przez stronę konkursową (rodzaj, termin i ilość zgłoszeń do konkursu). Informacje te mogą być zbierane na stronie konkursowej za pomocą plików cookies.

3.6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane aż do czasu wycofania przez Użytkownika zgód, o których  mowa w niniejszym Regulaminie. 

3.7. Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożoną przez Użytkownika reklamacją będą przetwarzane przez okres 60 dni od jej rozpatrzenia, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne w związku z obroną przed roszczeniami Użytkownika. 

3.8. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników Administratorowi strony konkursowej (w zakresie obsługi strony konkursowej oraz wykonywania działań związanych z analizą aktywności i wysyłką informacji handlowych).IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE


4.1. Każdemu Użytkownikowi  przysługuje prawo do:

uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych osobowych,

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

złożenia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody,

przenoszenia danych osobowych,

złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

4.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia pytania lub żądania związanego 

z przetwarzaniem jego danych osobowych. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres email: iod@montovnia.comV. COOKIES


5.1.Serwis wykorzystuje następujące typy pliki cookies:


Nazwa TYP (niezbędny/analityczny) Okres ważności Opis

Google analitics analityczny 30 dni statystyki

WebCookies niezbędny 30 dni Proces rejestracji/zabezpieczenia udziału


a) Niezbędne (techniczne) pliki cookies  - są wymagane do korzystania ze strony konkursowej (umożliwiają nawigację i korzystanie z funkcji strony konkursowej).

b) Analityczne pliki cookies – udzielają informacji o sposobie korzystania ze strony konkursowej przez Użytkowników – przekazują m.in. dane o odwiedzonych podstronach, dokonanych wyborach na stronie konkursowej o spędzonym na strony konkursowej czasie i występowaniu błędów. 

5.2. Analityczne pliki cookies (GOOGLE ANALITICS) zbierają dane demograficzne i behawioralne oraz informacje o systemie (z którego korzysta urządzenie), o adresie protokołu internetowego (IP), o urządzeniu a także o rodzaju i wersji przeglądarki.

5.3. Zakres działania plików cookies  można zmienić  poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może jednak uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu. Instrukcje co do sposobu konfiguracji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami:  Internet Explorer Firefox Safari  Chrome 

5.4. Aby zrezygnować z pliku cookie Google Analytics bez zmiany konfiguracji przeglądarki należy pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę.

6.2. Administrator będzie informować o zmianie treści Regulaminu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Regulaminu zostanie zakomunikowana Użytkownikom w formie wiadomości email. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkowników lub przepisów obowiązującego prawa.

6.3. W trybie wskazanym w ust.6.2 powyżej, Organizator może poinformować o zamknięciu strony konkursowej lub o zmianie jego adresu internetowego. Zamknięcie strony konkursowej oznacza usunięcie wszystkich danych ze strony konkursowej. Zamknięcie strony konkursowej nie oznacza unieważnienia wszystkich zgód udzielonych przez Użytkowników, chyba że Administrator ogłosi inaczej.


załączniku nr.1 (produkty objęte promocją)
 załącznik nr.2 (przykładowy wzór paragonu)